Cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo Ứng dụng Châm cứu Việt Nam