Cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo Ứng dụng Châm cứu Việt Nam

Thông tin, đào tạo

  Hội thảo khoa học kỹ thuật truyền nghề châm cứu theo kinh nghiệm châm cứu việt nam 55 năm qua (1960-2015)

  Hội thảo khoa học kỹ thuật truyền nghề châm cứu theo kinh nghiệm châm cứu việt nam 55 năm qua (1960-2015)

  Hội thảo khoa học kỹ thuật truyền nghề châm cứu theo kinh nghiệm châm cứu Việt Nam 55 năm qua (1960-2015) - Căn cứ luật số 102 SC-TTG ngày 24/5/1957 quy định quyền lập Hội. - Căn cứ Nghị định 258-TTg ngày 14/6/1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật nói trên. - Theo chỉ thị 101-TTg ngày 15/3/1961 của Thủ tướng Chính phủ Phạm văn Đông chỉ thị: “Cần đặc biệt chú ý đến châm … Đọc Thêm

  Đào tạo truyền nghề

  Đào tạo truyền nghề

  Đào tạo truyền nghề   TW HỘI CHÂM CỨU VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG CHÂM CỨU VIỆT NAM        ------------------------       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ------*****-----   HỘI THẢO KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUYỀN NGHỀ CHÂM CỨU THEO KINH NGHIỆM CHÂM CỨU VIỆT NAM 55 NĂM QUA (1960-2015)   - Căn cứ luật số 102 SC-TTG ngày … Đọc Thêm